2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша
Название2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша
страница1/4
Дата публикации18.03.2013
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
litcey.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4
Солтүстік Қазақстан білім басқармасы

Солтүстік Қазақстан педагог кадрлардың біліктілігін арттыру

және қайта даярлау институты

2010-2011 оқу жылдары

жалпы білім беру пәндері бойынша

оқу бағдарламаларына әдістемелік ұсыныстар

Петропавл

2010 ж.


2010-2011 оқу жылына арналған жалпы білім беретін пәндерді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар жинағы облыстағы жалпы білім беретін мектептердің жетекшілері мен пән ұстаздарына арналған.
Сборник методических рекомендаций по преподаванию общеобразовательных предметов на 2010-2011 учебный год. Сборник адресован руководителям и учителям–предметникам общеобразовательных школ области.


Солтүстік Қазақстан облыстық ПКБАҚДИ әдіскерлік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды. Хаттама №4 «12» қараша 2010 жыл


Әдістемелік ұсыныстарға түсініктеме хат
Барлық білім беру деңгейлері үшін жаңа стандарттар әзірлеу – ҚР Білім және ғылым Министрлігі жұмысының ең маңызды бағыты. Оқушыларды дайындау деңгейіне, оқу жүктемесінің ең жоғарғы деңгейінде, жалпы орта білім беру, негізгі орта, бастапқы мазмұн базасының талаптарын бейнелейтін, ҚР Білім және ғылым Министрлігінің 09.07.2010ж. № 367 бұйрығымен бекітілген ағымдағы 2010 жылы білім беру үдерісіне жаңа Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарттары енгізілегн ^ МЖББС 2.3.4.01.-2010.

Оқу пәндерінің жалпы білім беру, негізгі орта, бастапқы деңгейлері бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу үшін осы стандарт негізгі болып табылады.

«Білім беру туралы» Заңның 43-бабына сәйкес «Білім беру ұйымының құзырлығына келесі функциялар жатады»:

«әзірлеме және оқу жұмысының жоспары және оқу жұмысының бағдарламасын бекіту, одан басқа әскери мамандық бойынша оқу жұмысының жоспары және оқу жұмысының бағдарламасы».

Әр пән үшін авторлар ұсынған оқу бағдарламалары жұмыс бағдарламаларын құру бағдары болып табылады: олар оқу курсының міндетті бөлімін анықтайды, оның ішінде білім беру мазмұнын құрудың таңдауы автор міндетінде қалады.

Оқу және жұмыс бағдарламаларының авторлары оқу материалдары құрылымы бөліміне жеке тәсілдерін ұсынуы мүмкін, оның бірізділігін, мазмұн көлемінің кеңеюін анықтайды, сонымен қатар білім жүйесінің, икемділік пен тәсілдердің, қызметтің, дамудың, тәрбие мен оқушылар социализациясының құрылуы. Типтік бағдарлама негізінде құрылған жұмыс бағдарламалары әр түрлі профильді және әр түрлі маманды оқу орындарында қолданылады.

Пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы:

а) ҚР Білім және ғылым Министрінің 09.07.2010ж. № 367 бұйрығымен бекітілген бағдарламаға толық сәйкес;

б) сағаттар мен тақырыптарда жиі өзгерістер болады, онда ол бейімделген деп аталады;

в) авторлық болады.

Екінші және үшінші жағдайларда бағдарламаға қажет:

 1. Оқу пәндері сипаттамасымен білім берудің жалпы мақсаттарын анықтайтын түсініктеме хат - оның мазмұнымен оған тиесілі білім құрудағы ерекшеліктері, икемділіктер, жұмыстың арнайы және жалпы тәсілдері.

 2. Оқу жоспарының міндетті бөліміне енгізілген, авторлық бағдарламалар әзірлеушілеріне міндетті құраушысын көрсетуге мүмкіндік беретін, оқушылардың оқу жұмыстарының негізгі түрлерін анықтауымен үлгілі тақырыптық жоспарлау.

 3. Өзіне жеке, пәндік және пәнаралық нәтижелерді енгізетін пәндік бағдарлама мазмұнын меңгеру нәтижелерінің талаптары.

Өзгертілген оқу бағдарламалары цикл бойынша мұғалімдердің әдістемелік бірлестіктерінің, кафедралар, әдістемелік кеңес отырыстарында қарастырылады.

Осы әдістемелік ұсыныстарда жаңа оқу бағдарламаларының ерекшіліктері және оларды бейімдеу мен қолдану бойынша үлгілі ұсыныстар баяндалған.

^ Пояснительная записка к методическим рекомендациям
Разработка новых стандартов для всех уровней образования - одно из самых важных направлений работы МОН РК. В текущем 2010 году в процесс образования был внедрен новый Государственный общеобязательный стандарт образования ГОСО РК 2.3.4.01-2010, утвержденный Приказом МОН РК № 367 от 09.07. 2010 г., который описывает требования к базовому содержанию начального, основного среднего, общего среднего образования, к максимальному объему учебной нагрузки, уровню подготовки обучающихся.

Настоящий стандарт является основой для разработки учебных программ по учебным предметам уровней начального, основного среднего, общего среднего образования

В соответствии со статьей 43 Закона об образовании: «к компетенции организаций образования относятся следующие функции:

«… разработка и утверждение рабочих учебных программ и рабочих учебных планов, кроме рабочих учебных программ и рабочих учебных планов по военным специальностям».

Предлагаемые авторами учебные программы для каждого предмета являются ориентиром для составления рабочих программ: они определяют инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе типовой программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации.

Рабочая учебная программа по предмету может:

а) полностью соответствовать программе, утвержденной Приказом Министра образования и науки РК от 9.07.2010 г. №367;

б) иметь частичные изменения в часах или темах, тогда она называется адаптированной;

в) быть авторской.

Во втором и третьем случаях к программе необходимы:

 1. Пояснительная записка, которая уточняет общие цели образования с учетом специфики учебного предмета — его содержанием, присущими ему особенностями в формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных способов деятельности.

 2. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников, позволяющее разработчикам авторских (рабочих) программ продемонстрировать вариативную составляющую, заложенную в инвариантную часть учебного плана.

 3. Требования к результатам освоения содержания предметных программ, включающие в себя предметные, межпредметные и личностные результаты.

Измененная учебная программа может рассматриваться на заседании методических объединений учителей по циклам, кафедры, методического совета.

В данных методических рекомендациях изложены отличительные особенности новых учебных программ и примерные рекомендации по их адаптированию и использованию.


^ Бастауыш сынып
ҚР Білім және ғылым Министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім беру Академиясы, ҚР Білім және ғылым Министрінің 09.07. 2010 жылғы № 367 Бұйрығымен бекітілген оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сыныптарына арналған оқу Бағдарламаларына

түсініктеме- нұсқау.

1) “Сауат ашу” пәні – авторлары: Ізғұттынова Р.О. , Мадиева А.Т.

“Сауат ашу “пәні оқушыларға ана тілінің байлығын меңгертудің алғашқы сатысы болып есептелгендіктен бұл пәннің мазмұндық мәні, мақсат, міндеттері де ерекше деп есептеймін. Сауат ашудың кезеңдік байланысында бұрынғы бағдарламадан өзгешелігі жоқ. Әліппеге дейінгі кезең-14 сағат.

Әліппе кезеңі -98 сағат.

Әліппеден кейінгі кезең – 126 сағат.

Тілдік материалдардың мазмұны 6-жасар балалардың жас ерекшелігіне сәйкестеліп, ғылымилық, сабақтастық, жүйелілік ұстанымдары дұрыс сұрыпталған.

Пәнді оқытудың әдістемелік жүйесіне ерекше көңіл бөлінгені дұрыс болған.

6 жасар баланың психо-физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты сабақтың құрылымының ерекшелігін атап көрсеткен өте дұрыс. Сабақты жоспарлау, мақсат қою, технологияларды орынды қолдану, бір сөзбен, балалардың іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыра білу мұғалімнің шеберлігіне байланысты.
2) Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жалпы білім беретін мектептің 2-4 сыныптарына арналған “Қазақ тілі” оқу бағдарламасы.

Авторлары: Уәйісова Г.И. , Ізғұттынова Р.О. , Жұмабаева Ә.Е. ,Мадиева А.Т. “Қазақ тілі” - оқу пәнінің мазмұны, мақсаты мен міндетінде көп өзгешеліктер жоқ.

Тек оқу пәнінің вариативті бөлігінде арнайы сабақтар ұйымдастыру қажет екендігі дұрыс көрсетілген. Сөйлеу мәдениеті тақырыбы және сағат саны қосылғаны жақсы болған.
3) “Әдебиеттік оқу” бойынша оқу материалдарын сұрыптауда монографиялық ұстаным басшылыққа алынған. Оқу материалдары маусымдық-тақырыптық ұстанымға сәйкес топтастырылған. Оқу жүктемесінде, мазмұндық мәнінде өзгеріс жоқ.

4) Жалпы білім беретін мектептің 1-4 сыныптарына арналған “Математика” оқу пәнінің бағдарламасында айтарлықтай өзгешеліктер жоқ. Мазмұны мен оқу жүктемесі бұрынғы бағдарлама бойынша қалдырылған.

Оқытудың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері орынды көрсетілген.

5) Жалпы білім беретін мектептің 1-4 сыныптарына арналған “Дүниетану” оқу бағдарламасының авторлар құрамы өзгергенімен мазмұндық және құрылымдық жүйесінде өзгерістер жоқ. Оқу жүктемесінде өзгеріс жоқ. Көпшілік мұғалімдердің тәжірибелік-практикалық жұмыстарды әр тақырыптың соңында көрсетілсе деген сұраныс ескерілмей қалған. Пән бойынша жүктеме өзгермеген. Әдістемелік жүйенің ерекшеліктерінде де айтарлықтай өзгешеліктер жоқ.

Жалпы әр пән бойынша вариативті бөліктен қосылатын тақырыптар тамаша көрсетілген, ал бірақ ол қосымша сағаттарды қайдан алатыны көрсетілмеген.

6) “Музыка” оқу бағдарламасы, авторлары Ш.Б.Қүлманова, М.А.Оразалиева.

Бастауыш білім беру деңгейіндегі пәндер жүйесінде “Музыка” оқу пәнінің маңызы өте зор деп есептейміз.

Оқу пәнінің мақсаты- оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру, музыка арқылы рухани бай, адамгершілігі мол шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу болып есептеледі.

Пән мазмұны жас және жеке дара ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың музыкалық дамуына ықпал етеді. Бастауыш сынып оқушыларына орындауға және тыңдауға қолайлы музыкалық материалдар іріктелген. Оқу пәнінің жалпы құрылымы іс-әрекеттің негізгі түрлерін қолдану арқылы жасалған./ән орындау, музыка тыңдау,музыкалық сауаттылық, шығармашылық әрекет/. Сабақ тақырыптары да тәрбиелік-білімдік сипатқа сай және музыканың мазмұнына сәйкес жазылған.

Пән бойынша оқу жүктемесінің қысқарып, әрсыныпта 1 сағаттан болып қалғаны өкінішті жағдай. Әсіресе ауылдық мектептерде, әсіресе қосымша білім ала алмайтын жағдайда.

7)“Бейнелеу өнері” пәнінің оқу бағдарламасы. Авторлары: Б.А. Әлмұхамбетов, Айдарова З.Ш.

“Бейнелеу өнері” оқу бағдарламасы білім берудің жаңа тұжырымдамасына сәйкес құрылған. Оқушылардың әртүрлі өнер түрлеріндегі көркемдік- шығармашылық әрекеттерін меңгеруі, өнегелі, көркемдік-эстетикалық құндылықтарды ажырату,өнер туындылары мен мәдениет шығармаларының ерекшеліктерін бағалау біліктіліктерін қалыптастырады. Оқушылардың дайындық деңгейіне оқу үрдісінің межелік кезеңінде

Қойылатын талаптар көрсетілгені дұрыс.Мұғалімнің шығармашылық шешімдері шектелмейді деп дұрыс көрсетілген. Бағдарламаның өзегі ретінде оқушының ата-анасының қатысуымен мектептен тыс іс-шаралар өткізілуі тиіс деген ұсыныс та дұрыс.

Оқу жүктемесінің 1 сағат болуы өкінішті.

8) “Еңбекке баулу” оқу бағдарламасы бойынша, авторлары: Сатқанов О.С. Нұралиева С.К. Нұрсейтова С.Д., Сатқанова Г.О. “Еңбекке баулу” пәнінің мақсатында-оқушының көркемдік шығармашылық әрекеттерін әсемдікті көру, бейнелеу, безендіру, құрастыру сияқты көркемдік іс-әрекеттеріне қажетті дағдылары мен шеберліктерін шыңдау және еңбекке деген оң көзқарастарын қалыптастыру деп анық көрсетілгені өте жақсы. Пәннің мазмұны – техникалық еңбек, көркем еңбек, дизайн тұрмыстық еңбек – бөлімдерінен құрала отырып, “тәрбиелей отырып үйрету” бөлімі кіріктірігені дұрыс.

1-ші сыныпта инемен жұмыстың орынына ,қағаз, қатырма қағазбен жұмыс түрлері дұрыс қолданылған.Жұмсақ сымдармен жұмыс түрлері де 1-ші сынып оқушыларының қолынан келетін жұмыстар. Ұлттық бұйымдар бөлімі де орынды кіріктірілген бөлім.

Оқушылардың білім, білік дағдыларына қойылатын талаптардың бағдарламада көрсетілгені дұрыс болған. Жүктемеде өзгеріс жоқ.
9) “Дене шынықтыру” оқу бағдарламасы, авторлары: ТұрыскелдинаМ.Т. , Құрманбаева К.Т., Тайжанов С.Т. , Нұралиева С. К. Пәннің іс жүзіндегі мақсаты – қозғалыс белсенділігінің заңдылықтары, дене дамуының, жеке гигиенаның ережелері,дене және психикалық саулықты нығайту мен салауатты өмір салты қағидаларына үйрету деген. Сондай пән мазмұны тығыз, жан-жақты қамтылғандықтан, пәнге жүктемеге 3 сағат бөлінгені жақсы болған.

М.Т.Гайнулина, әдіскер

Начальные классы с русским языком обучения
Анализ Программы «Русский язык» выявил несоответствие часов по разделам. Рекомендуем при увеличении часов на изучение темы добавить материал на закрепление или на развитие речи, а при уменьшении часов - сократить часы на повторение.
1. Разрабатывая календарно – тематическое планирование следует учитывать, что в 1 классе 33 учебных недели, поэтому по предметам «Русская грамота», «ИЗО» добавить часы, т.к в Программах обозначены только 32 недели, а по предметам «Математика», «Познание мира», «Трудовое обучение» - 34 недели, следовательно, следует сократить часы.

2. Обучающие сочинения и изложения обозначены в Программе «Литературного чтения», поэтому отметки по развитию речи выставлять на урок литературного чтения 2 – 3 классов и литературы в 4 классе. А контрольные сочинения и изложения, которые оцениваются двумя отметками, ставить в 2 предмета: отметки по развитию речи - на страницу литературного чтения 2-3 классов и литературы в 4 классе, а отметки по орфографии – на страницу русского языка.

3. Рекомендуемые произведения в Программе «Литературные чтения» не всегда можно найти в действующих учебниках издательств «Атамура» и «Алматы китап»», поэтому следует обязательно учитывать количество часов по каждому разделу при составлении календарно – тематического планирования, а тексты для перечисленных разделов:

 • Родные просторы

 • Фольклорные мотивы

 • Мои друзья

 • Мы и природа

 • Хочу все знать

 • Золотая душа

 • Мир приключения и фантастики.

 • Наша планета – Земля

заменить аналогичными данной тематике из названных выше учебников.

4. Указанное количество часов, а именно – 2ч., отведенные на уроки развития речи, следует понимать так: 1 ч. – урок развития речи, 1 ч. – урок работы над ошибками.
Кукарина Г. И., ст. преподаватель

Қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен типтік оқу бағдарламалары бойынша

ұсыныстар
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.07.2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы ұсынған 2010 -2011 оқу жылына жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған қазақ тілі және қазақ әдебиетінен оқу бағдарламаларының құрылымы, мазмұны қарастырылды.

Қарастыру барысында бұрынғы бағдарламамен, оқулықтармен салыстырылды.

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні бойынша 5-9-сыныптардың бағдарламаларында өзгеріс жоқ. Оқулықтар қайта өңделіп 2010 жылы басылып шыққанмен материалдардың мазмұны сол қалпында.

Бағдарлы оқыту сыныптарында қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттарында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бағдарламаларында аздаған өзгерістер бар. Атап айтқанда, ақын-жазушыларды оқытуда орын-тәртіптерінің ауысуы, әнші-сазгерлерді оқытуға жеке сағат сандарының берілуі.

2010 жылдың 1-тоқсанында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бекіткен №152 бұйрығына және қосымша №268 бұйрығына сәйкес берілген оқулықтар тізімі бойынша оқытылғандығын ескере отыра, төмендегідей ұсыныстар беріледі:
1. Бағдарлы сыныптардың қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағытында да оқу жылының 2,3,4-тоқсандарына жаңа оқу бағдарламалары мазмұнына сәйкес күнтізбелік сабақ жоспарларын дайындау;

 1. Тоқсанда берілген материалдың ауытқушылықтарын ескере отыра, берілуге тиісті материалды толықтырып оқыту;

 2. Материалдың берілуі бойынша ерекшеліктерді ескеріп, аудандық (қалалық) білім мекемелерінде әдістемелік кеңестерде ортақ шешім қабылдау.


Г.Омарова, әдіскер

Қазақ тілі пәні бойынша оқытуы қазақ тілінде емес жалпы білім беретін мектептің 1-11-сыныптарына арналған оқу бағдарламаларына қысқаша сараптама және ұсыныстар
Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 09.07 №367 бұйрығымен бекітілген Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы құрастырған жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламаларының бұған дейін оқытылып келген оқулықтармен және қала мектептеріне келіп түскен 2010 жылғы шыққан жаңа оқулықтармен сәйкес емес екендігін негізге ала отырып, келесі шешімге келдік:

 • бағдарлама қай оқулықтардың негізінде жасалғаны жайлы еш ақпарат жоқ, оқулықтардың авторлары берілмеген, көп жағдайда бағдарламаның қолданыстағы оқулық тақырыптарынан алшақтығы аңғарылады;


Бастауыш буын бойынша:

 • 1-2 -сыныптарда 2010 жылы шыққан жаңа стандарт бойынша аптасына 4 сағат көрсетілсе, ал 2010 жылғы жаңа бағдарламада аталмыш сыныптарға аптасына 3 сағат берілген;

 • 1-2-сыныптардың оқулығы бойынша лексикалық тақырыптар шашыранды, бірақ грамматикалық материалдары сәйкес келеді;

 • 3-4-сыныптардың оқулықтарында кейбір лексикалық тақырыптар мүлде жоқ, мысалы, 3-сыныпта «Қазақстан картасы», 4-сыныпта «Менің сүйікті спортшыларым», «Менің күнделігім» тақырыптары берілмеген.

Бастауыш буын бойынша (1-4-сынып) жаңа бағдарлама А. Қайырбекованың оқулықтарына 80% cәйкес келеді.
^ Орта буын бойынша:

5-9-сыныптарда лексикалық тақырыптар облыс мектептерінде пайдаланып жүрген оқулықтарға сәйкес емес, кейбір тақырыптар мүлде жоқ. Грамматикалық тақырыптарға тоқталатын болсақ:

- оқушылардың жас ерекшеліктері ескерілмеген;

- салыстырмалы грамматиканы жүргізу мүмкіндіктері шектелген, атап айтсақ:

- 5-7 – сыныптардың грамматикалық тақырыптары өте күрделі деңгейде берілген, мысалы, «Шылау» тақырыбы 7- сыныпта өтілетін болса, осы бағдарлама бойынша 5-сыныптарға ұсынылған;

- 6- сыныптарда жай сөйлемнің түрлері және тоғыспалы ықпал туралы берілген, бұл тақырыптарды жоғарғы сыныптарда беруді ұсынамыз;

- құрмалас сөйлем түрлері орыс мектептерінде орыс тілі пәнінен 9-сыныпта басталады, ал ұсынылған бағдарламада 7-8-сыныптарда берілген;

- С. Дүйсебаев, Г.Байтілеуов, А.Қошкари, Г.Боранбаеваның 8-сыныпқа арналған оқулығында грамматикалық тақырыптар өте тиімді, белгілі бір жүйемен берілген, сондықтан осы оқулықты қолданыста қалдыруды ұсынамыз.
^ Жоғарғы буын бойынша:

- 10- сыныптың бағдарлама бойынша берілген лексикалық материалдардың оқулықпен сәйкестігі жоқ;

- 11 – сыныптың лексикалық материалдарының оқулықпен (авторлары С. Дүйсебаев, Г. Байтилеуова) 70 %-ға жуық сәйкестігі бар.

- 10-11 –сыныптарда берілген грамматикалық тақырыптармен толық келісеміз.

Ұсынысымыз:

 1. Бағдарламаға сай жаңа оқулықтармен қамтамасыз ету;
 1. Жалпы грамматикалық тақырыптарды өзге тілді оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жүйелеу, жеңілден қиынға өту принципін сақтау;
 1. Оқулықтарды құрастыру кезінде бірыңғай ұлттық тестілеуде жиі кездесетін лексикалық тақырыптар ескерілсе.Б.Д.Оспанова, аға оқытушы

Русская речь в школах с казахским языком обучения
Учебный предмет «Русская речь» входит в образовательную область «Язык и литература».

Разработка данной программы создана с учетом Европейской системы уровней владения языком, включающих три крупных уровня: ^ А (элементарное владение), В (самостоятельное владение), С (свободное владение) и в соответствии с идеями национальной модели образования РК.

Роль и место предмета в составе других дисциплин определяются статусом русского языка, как второго и социальной значимостью формирования русскоязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность общения в важнейших сферах жизнедеятельности школьников.

Основными компонентами содержания учебного предмета «Русская речь» являются: определенный объем речевой деятельности во всех её видах: аудирование, чтение, говорение, письмо; тематика для развития речи; языковой материал; требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по классам.

^ Содержание и структура учебного предмета

В соответствии с типовым учебным планом ГОСО РК на изучение предмета «Русская речь» отводится:

 • в 5 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

 • в 6 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

 • в 7 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

 • в 8 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

 • в 9 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.

В учебных программах не распределяется количество часов по разделам.

5 класс. Сокращено количество лексических тем (было 12, стало 8). Возможно добавление часов на изучение грамматики русского языка. Сокращение тем по синтаксису в 5 классе даст возможность более углубленно изучить темы по фонетике и морфологии. Программа направлена на развитие орфоэпических и орфографических навыков учащихся, позволяющих правильно писать и произносить слова (Соотношение звуков и букв. Буквы е, ё, ю, я, обозначающие сочетания звуков (ель, ёлка, ежик, юг, яблоня). Разноместность и подвижность русского ударения. Перенос слов. Основные правила переноса слов: невозможность оставления на строке или перенос на другую строку одной буквы, неотделимость при переносе ь, ъ, й, от предшествующих букв (под-езд, трам-вай). Орфоэпический словарь русского языка.). Акцент ставится на углублённое изучение падежных форм имён существительных (например, Родительный падеж: принадлежности (книга учителя); отрицания (У меня нет собаки); местонахождения предмета с предлогами у, около (ждать у кинотеатра, стоять около школы); для обозначения исходной точки движения с предлогами с, из, от (иду с тренировки, из магазина, от остановки трамвая); даты (первого сентября, 2009 года); для обозначения отсутствия чего-либо с предлогом без (чай без сахара); места действия с предлогами вокруг, напротив, посреди (вокруг дама, напротив стадиона, посреди площади).

Однако Программа развивает лишь навыки использования элементарных средств связи предложений в тексте на основе знаний, полученных в 3-4 классах. Вводится понятие «Виды предложений по интонации». Также вводятся часы на ознакомление учащихся с толковыми словарями. (раньше не было). Углубляются знания в разделе «Морфемика» (Основы на твердые и мягкие согласные. Правописание безударных гласных в корне слова.)

6 класс. Необходимо обратить внимание на то, что начинается программа с синтаксиса простого предложения (Простое предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Обстоятельство. Определение.). Вводятся новые темы «Обращение»(раньше изучалось в 8кл) и «Прямая речь» (9кл), чем усложняют данный раздел (Обращение. Знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог.).

Вводится языковой раздел «Стилистика», где отводятся часы на изучение темы «Разговорный стиль. Художественный стиль», «Текст. Тема и основная мысль текста. Текст – повествование. Текст – описание», направленные на развитие грамотной устной и письменной речи учащихся.

В разделе «Морфемика» вводятся темы (Гласные и согласные в приставках. Гласные в приставках пре- и при-. Приставки на з и с. Буквы и-ы после ц. Морфемный и словообразовательный анализ слова.), направленные на развитие орфографической грамотности (зоркости) учащихся.

В раздел «Лексика» вводятся понятия «Омонимы. Синонимический ряд. Антонимическая пара. Словарь синонимов. Словарь антонимов», которые раскрывают группы слов по лексическому значению, развивают умения использования различные лексические словари на уроках.

В разделе «Морфология» даётся углубленное изучение основных и второстепенных грамматических форм (^ Имя числительное как часть речи и член предложения. Числительные количественные и порядковые. Их значение и употребление. Согласование числительного один, одна, одно в роде, числе и падеже с существительными. Склонение и употребление в различных падежных формах числительных два, три, четыре. Склонение и правописание числительных пять, двадцать, тридцать. Порядковые числительные. Согласование их с существительными в роде, числе и падеже. Синтаксическое употребление числительных. Морфологический разбор имени числительного. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Буква и в окончаниях количественных числительных.

^ Местоимение как часть речи и член предложения. Значение и грамматические особенности местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Синтаксическое употребление местоимений. Правописание предлогов с личными местоимениями. - в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Морфологический разбор местоимения), а также предусмотрены темы, закрепляющие умения и навыки правописания слов, т.к. рассматривается связь между морфологией и орфографией.

7 класс

Программа для 7 класса предусматривает изучение тем:

1. «Синтаксис» (изучение словосочетаний и сложных предложений- раньше изучение шло в 9 классе - (Сложное предложение. Сложные предложения с союзами а, и, но; что, когда, потому что, чтобы.), хотя не предусмотрена четкая граница между союзными сложными предложениями. Также вводятся темы «Предложения с однородными членами. Употребление предложений с однородными членами, связанными союзами и, а, но, или, то ...то. Интонация предложений с однородными членами.»

2. «Стили речи» расширяются за счёт тем «Официально-деловой, научный стили речи. Текст – рассуждение», позволяющие умелое использование различных стилей в речи учащегося.

3. «Словообразование» вводит новые темы «Сложные слова. Образование сложных слов при помощи соединительных гласных о и е (газопровод, нефтепровод). Сложносокращенные слова».

4. «Лексика» вводит знания в области происхождения и употребления слов (Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Термины. Неологизмы. Заимствованные слова.)

5. «Морфология» вводит новые темы:

А) Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных.

Б) Спряжение глаголов в настоящем и будущем (простом) времени.

Глаголы I спряжения. Глаголы II спряжения. Определение спряжения по неопределенной форме глагола. Синтаксическое употребление глаголов.

Буква е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.

В) Разряды имен прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Отсутствие краткой формы у относительных прилагательных. Степени сравнения прилагательных.

8 класс. В программу введено изучение наклонений глагола (Соотношение между временем и видом глагола. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Употребление в речи формул русского речевого этикета: обращение и привлечение внимания (прости(те), извини(те), скажи(те)), приглашение (приходи(те), заходи(те), входи(те)), просьба, совет, предложение (сделай(те), напиши(те), принеси(те)), извинение (извини(те), прости(те)).), хотя раньше эта тема успешно изучалась в седьмом классе. По старой программе с причастием, деепричастием и наречием (Причастие. Причастие как особая форма глагола. Разряды причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте.

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Деепричастный оборот и знаки препинания при нем. Синтаксическая функция деепричастий.

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степень сравнения наречий. Синтаксическое употребление наречий.) учащиеся знакомились в седьмом классе, а в программе 2010 года эти три темы помещены в восьмом классе.

В разделе о развитии устной и письменной речи желательно конкретизировать отведенное количество времени.

Добавляются темы на изучение орфографии (Орфография. Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. Гласные в суффиксах глаголов – ова (-ева) и – ыва(-ива).

9 класс. В новой программе девятого класса отсутствие распределения количества часов по разделам создает сложности в создании календарно-тематического планирования. Учитель может только варьировать данное количество часов на свое усмотрение, не допуская грубых отступлений от программы.

В «Синтаксисе» новой программы предлагается подробное изучение простого предложения, а изучение сложного предложения отсутствует, то есть учащиеся, закончив основной курс русского языка, не имеют представления о понятии «сложное предложение». В старой программе большое количество времени уделяется подробному изучению сложного предложения, что очень важно для учащихся 9 класса, так как они получают знания основного курса русского языка.

«Русский язык» для 10-11 классов

Целью учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов является формирование языковой личности, характеризующейся грамотной устной и письменной русской речью и развитой коммуникативной компетентностью в процессе деятельности по названному профилю, готовой к социокультурному взаимодействию и самореализации, владеющей информацией о современных достижениях в рамках определенного профиля.

Сложность анализа Программы «Русский язык» для 10-11 классов 2010 года состоит в том, что языковой материал двух классов объединен в одно целое: не даны временные границы уроков, нет календарно-тематического планирования. В инструкции введены научные термины, не используемые в школьной практике, например, терминосочетание, градуальность, приименное значение.

Новая программа не отражает содержание учебника для 11 класса ОГН по синтаксису сложного предложения: отсутствует повторение по данной теме, тогда как на ЕНТ вводится большое количество тестовых заданий именно по этой теме, введено лишь перечисление умений и навыков, например, «Составление ССП и СПП». Налицо отсутствие теоретического материала при требовании выработки практических умений и навыков.

Изучив Программы по русскому языку для 5-11 классов, приходим к следующему выводу: отсутствует языковой материал по синтаксису сложного предложения. Этот раздел традиционно изучался в 9 классе, в новой программе его нет ни в 9, ни в 10-11 классах. Недостаточно внимания уделено теме «Текст».

^ Программы «Русская литература» для 10-11 классов

Сравнив Программы по предмету «Русская литература» для 10-11 классов общеобразовательных школ с нерусским языком обучения естественно-математического направления 2006 и 2010 гг., приходим к следующим выводам:

 1. в 10 и 11 классе изучается систематический курс русской литературы на хронологической (историко-литературной) основе, который распределен между двумя годами обучения: в 10 классе изучается русская литература XIX века, а в 11 - русская литература XX века;

 2. Программа для 10 класса не претерпела никаких изменений;

 3. учитывая ограниченный объем учебного времени, выделенный на изучение предмета в базисном учебном плане, авторы Программы отводят изучение творчества А.А. Блока, В.В. Маяковского для самостоятельного знакомства;

 4. на введение в 11 классе ЕМН отведено 2 часа;

 5. на изучение творчества М.А. Шолохова отведено 2 часа (в старой Программе -3).

 6. введен 1час заключения – для определения роли русской литературы XX века как художественного отражения реалий и действительности сурового времени.

Считаем данные изменения целесообразными, способствующими овладению учащимися основами целостного и комплексного анализа текста и различными формами письменной рефлексии, выявлению эстетического своеобразия и этнокультурной специфики различных литератур.

Программа по предмету «Русская литература» для 10-11 классов общеобразовательных школ с нерусским языком обучения общественно-гуманитарного направления 2010 года соответствует Программе 2006 года, изменения авторами не введены.

Рекомендации

В связи с тем, что Министерство образования и науки РК, Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина представили типовые учебные программы в конце первой четверти 2010-2011 учебного года и все школы республики руководствовались старыми типовыми программами (2006г.), СК ИПК и ППК рекомендует:

На заседании методического (кустового) объединения необходимо принять единое решение об эффективном распределении учебных часов по русскому языку и литературе в последующих четвертях для успешного изучения и усвоения всего учебного материала по данным предметам в полном объеме в соответствии со Статьёй 43. Пункт 3.2. Компетенция организаций образования. Закона РК «Об образовании»

1. В учебных программах по русской речи и русскому языку не регламентировано количество часов на изучение разделов, тем. Необходимо ввести примерное распределение часов по разделам.

2. Синтаксис сложного предложения вводится в 7 классе. Далее изучение сложного предложения (в следующих классах) не прослеживается. Надо отметить: эта тема сложная и важная. В прежнем варианте программы на синтаксис отводилось 89 часов, синтаксис излагался в полном объёме, представлялись все разновидности сложного предложения. В требованях к знаниям, уменям и навыкам учащихся старшей ступени обучения обозначены:

 • владение основами комплексного анализа текста, принципами его интерпретации и навыками редактирования;

 • осуществление комплексного анализа текста (тема, основная мысль, композиция, тип и стиль текста, особенности использованных языковых средств);

 • изменяет стиль текста в соответствии с заданной ситуацией;

Это далеко не полный перечень требований, который ориентирован на знание прежде всего синтаксиса сложного предложения. На это ориентированы и тестовые задания на ЕНТ.

 1. ^ В предыдущей программе по русскому языку (естественно-математическое направление)на изучение предмета «Русский язык» отводит: 10 класс – 1 час.В новой программе: 10 класс - 2 часа.

Общественно-гуманитарное направление: изменений нет: 10 класс – 2 часа.

 1. Рекомендованные учебники не везде имеются в наличии (в силу разных причин). А имеющиеся не адаптированы к новым программам.

 2. Содержание предмета «Русский язык» для старшей профильной школы состоит из 4 блоков: темы для развития предметного, профильно-ориентированного содержания речи; разноуровневый языковой материал функционального характера; перечень содержательных типов диалога; перечень типовых заданий по видам компетенций.С одной стороны, блочная система очень компактна и распределение языкового материала осуществляется с учетом его значимости в речевой коммуникации и степени трудности для усвоения учащимися. С другой стороны, есть сложности, так как вводится только в старшем звене.

 3. Ситуативно-предметное содержание тематики для развития устной и письменной речи сокращено: 5 класс –8 тем вместо 12,6 класс –7 тем вместо 12,7 класс –7 тем вместо 8,8 класс – 6 тем вместо 7,9 класс – 5 тем вместо 6. Что не всегда целесообразно.


Г.Ж.Мунжасарова, ст. преподаватель

Русский язык в школах с русским языком обучения
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и литература». Изучение предмета «Русский язык» является обязательным компонентом основного среднего образования Республики Казахстан для школ с русским языком обучения.

Учебная программа по русскому языку разработана в русле современных тенденций совершенствования содержания образования – усиления личностной ориентации и практической направленности, повышения развивающего и воспитывающего потенциала всех компонентов обучения. Программа определяет обязательный минимум содержания предмета для 5-9 классов, максимальный объем учебной нагрузки, основные требования к обеспечению образовательного процесса.

^ Содержание и структура учебного предмета

В соответствии с типовым учебным планом количество часов в неделю по русскому языку составляет:

в 5 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

в 6 классе 3 ч. в неделю, общее количество – 102 ч.;

в 7 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 68 ч.;

в 8 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 68 ч.;

в 9 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 68 ч.
5 класс. Существенных отличий нет.

6 класс. В отличие от программы 2003 г. внесены изменения в изучение раздела «Фонетика и орфография» (23 часа).

Фонетика (8 часов). Упрощена характеристика согласных звуков (нет деления на язычные и губные звуки; ротовые, носовые, смычные, щелевые и дрожащие).

Не изучается ассимиляция и диссимиляция согласных. Более полно изучаются сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков.

7 класс. Существенных отличий нет.

8 класс. 6 пункт. Развитие речи. Исключена тема «Деловое письмо. Автобиография. Расписка». Заменили сочинение в жанре эссе на сочинение- характеристику литературного героя.

9 класс. Морфемика. Словообразование (2 часа вместо 3 ч.).

^ Морфология (1 час). Именные части речи. Глагол. Наречие. Отработать темы: «Правописание н- нн в прилагательных», «Глагол: правописание личных окончаний».

Синтаксис простого предложения. Словосочетание. Простое предложение (2 часа вместо 1 ч.)

Текст (10 часов) Исключили тему «Текст – диалог».

^ Содержание и структура учебного предмета

В соответствии с типовым учебным планом количество часов в неделю по русскому языку составляет:

в 10 классе ОГН 2 ч. в неделю, общее количество – 68 ч.;

в 10 классе ЕМН 1 ч. в неделю, общее количество – 34 ч.;

в 11 классе ОГН 2 ч. в неделю, общее количество – 68 ч.;

в 11 классе ЕМН 1 ч. в неделю, общее количество – 34 ч.
^ 10 класс ОГН. Сведения о русском языке (2 ч. вместо 6 ч.). Ввели Закон РК «О языках», Нормы современного русского литературного языка. Культура речи как наука о коммуникативных качествах речи.

^ Фонетика, орфография, графика (5 ч. вместо 6ч.). Количество часов уменьшилось, хотя объем материала прежний.

Лексикология. Фразеология (5 ч. вместо 9 ч.). Количество часов уменьшилось, хотя объем материала прежний.

^ Стилистические свойства частей речи. Культура речи (25 ч. вместо 31). Количество часов уменьшилось, хотя объем материала прежний.

Характеристика стилей русского языка (13 ч. вместо 10 ч.). Ввели языковые особенности и жанры разговорного стиля. Произошло углубление сведений о публицистическом стиле, языковых приметах стиля. Вводятся жанры: статья, путевой и портретный очерк. Рассматривается официально-деловой стиль, его особенности. Деловое письмо. Художественный стиль, характеристика, средства речевой выразительности. Соотношение экспрессии и стандарта в стилях. Сочинение-эссе. Стилистический анализ. Структурирование сочинения на литературную тему.

Из 11 класса ОГН ввели в 10 класс раздел «^ Повторение синтаксиса и пунктуации простого предложения». Синонимика в простом предложении и её роль (13 часов). Способы передачи чужой речи (2 ч. вместо 3 ч.). Добавили обобщение сведений о композиционных формах, языковом оформлении школь­ного сочинения на литературную и свободную тему, о составлении плана к сочинению. Жанры школьных сочинений.

^ 11 класс. ОГН. Сведения о языке (3 ч. вместо 2ч.). Изменили темы. Статус русского языка в Республике Казахстан. Языковые изменения конца 20 века. Роль русского языка в жизни общества. Речевое общение современного человека. Формулы речевого этикета. Культура речи как наука о коммуникативных качествах речи. Лингвистические словари. Тесты на повторение изученного материала по фонетике, лексике, орфографии, грамматике.

^ Повторение синтаксиса и пунктуации сложного предложения. Синонимика сложных предложений (20 ч. вместо 9 ч.). Углубленное изучение союзных и бессоюзных предложений, многочленные сложные предложения с разнотипной синтаксической связью. Период. Тестирование изученного материала.

^ Текст, его строение. Виды переработки текста (Типы текста было). Культура устной речи (20 ч.) Поменяли местами Культуру устной и письменной речи. Расширена лексическая тема (Из истории красноречия: ораторы античного мира, России, красноречие казахских биев).

^ Культура письменной речи (20 ч. вместо 18). Увеличили количество часов без изменения объема материала.

Обобщающее повторение по всему курсу 10-11 классов. Подготовка к выпускному экзамену (5 ч. вместо 3 ч.)

^ 10 класс ЕМН.

В соответствии с типовым учебным планом количество часов в неделю по русскому языку составляет:

в 10 классе 1 ч. в неделю, общее количество – 34 ч.;

в 11 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 34 ч. (непонятно, сколько часов в 11 классе: 2 или 1 в неделю).

10 класс. ^ Лексикология. Фразеология (3 ч. вместо 4 ч.). Объем тот же.

Повторение синтаксиса и пунктуации простого предложения. Синонимика в простом предложении (8 ч. вместо 5ч.)

^ Убрали раздел «Текст. Строение текста» (5 часов). Ввели повторение пройденного материала. Тестирование (3 часа).

11 класс. Повторение. Обобщение. Углубление изученного.

^ Ввели раздел «Повторение синтаксиса и пунктуации сложного предложения. Синонимика в сложных предложениях» (12 ч. вместо 5 ч.) Поставили на первое место.

Из 10 класса ввели в 11 кл. Текст. Строение текста (6 ч., было 5 ч.).

Повторение пройденного материала. Тестирование (3 часа). Убрали «Типы речи. Виды переработки текста».

Литература

10 класс. ЕМН. Изменений нет.

^ 11 класс ЕМН. Ввели заключение (1 час).

10 класс. ОГН. Изменений нет.

11 класс. ОГН. Изменений нет.

5 класс. Изменений нет.

6 класс. А.Н.Островский. «Снегурочка» (в сокращении) (3 ч. вместо 2 ч.). Ввели заключение (1 час). Итоги изучения темы «Миф и литература».

7 класс. Виды пейзажей в русской поэзии и прозе XIX-XX веков (3ч. вместо 4ч.).

^ Д.Дефо. Фрагменты из романа «Робинзон Крузо». Ю.О.Домбровский. А. и Б. Стругацкие. (2 ч вместо 3ч).

Из раздела «Поэтика изображения живой и неживой природы в художественной литературе» убрали произведение Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь», Достоевского «Преступление и наказание» (фрагмент первого сна Раскольникова).

8 класс. Изменений нет.

9 класс. Изменений нет.

Рекомендации

Так как типовые учебные программы Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки РК представлены в конце первой четверти и все школы республики руководствовались старыми типовыми программами (2006г.), СК ИПК и ППК рекомендует на заседании методического или кустового объединения принять единое решение о распределении учебных часов по русскому языку и литературе во 2,3,4 четвертях так, чтобы к концу учебного года материал по данным предметам был пройден в полном объеме (Закон РК «Об образовании». Статья 43. Пункт 3.2. Компетенция организаций образования).
Примерное календарное планирование на 2,3,4 четверти в 10 классе общественно-гуманитарного направления

2 четверть.Тема

Количество

часов

1

Имя существительное. Разряды существительных по значению. Род существительных (мотивированный по значению и немотивированный). Существительные общего рода. Склонение суще­ствительных. Стилистическое употребление форм существительных в речи. Повторение наиболее трудных случаев написания суффиксов и окончаний суще­ствительных. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными. Морфологический разбор.

1

2

Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Синонимика полных и кратких прилагательных, сте­пеней сравнения. Стилистические свойства различных форм прилагательных и их ис­пользование в языке художественной литературы. Обобщение правил правописания -Н- и -НН- в суффиксах прилагательных. НЕ с прилагательными. Морфологический разбор.

2

3

Изложение

1

4

Имя числительное. Основные разряды числительных. Склонение и правописа­ние числительных. Употребление числительных в речи. Морфологический разбор.

1

5

Местоимение. Разряды местоимений по их значению и сходству с другими час­тями речи. Морфологический разбор.

1

6

Местоименные наречия. Обобщение правил правописания НЕ и НИ с место­имениями. Употребление местоимений в речи. Стилистические возможности место­имений. Случаи употребления одного местоимения в художественной речи.

1

7

Контрольный диктант

1

8

Глагол. Система глагольных форм (вид, наклонение, время, лицо и др.). Спряже­ние глагола. Разноспрягаемые глаголы. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Стилистические свойства глагольных форм. Употребление одной глагольной формы в значении другой. Синонимика видо-временных форм глагола. Глагольные формы в текстах разных типов (описание, повествование, рассуждение). Морфологический разбор.

3

9

Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. Переход причас­тий в прилагательные. Обобщение правил правописания - и -НН- в причастиях и прилагательных. Морфологический разбор.

3
  1   2   3   4

Похожие:

2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconКонкурс сочинений «Хочешь быть здоровым будь им»
Сізгe жалпы білім беру мектептерінде аитв/житс алдын алу бойынша сыныптан тыс жұмысын әр түрлі формада өткізу үшін мысал ретінде...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconГу «северо-казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со спид»
Білім беру мекемелерінде аитв/житс алдын алу жөніндегі кешенді іс-шаралар жоспарына сәйкес, аитв/житсмәселелері жөніндегі білім деңгейін...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconУрок изо
Солтүстік Қазақстан облысының 2010-2011 оқу жылына арналған он-лайн сабақтарының тізімі
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconФедеральный закон о персональных данных
Федеральных законов от 25. 11. 2009 n 266-фз, от 27. 12. 2009 n 363-фз, от 28. 06. 2010 n 123-фз, от 27. 07. 2010 n 204-фз, от 27....
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconПоложение о защите персональных данных в Муниципальном бюджетном...
Фз «О персональных данных» в ред. Федеральных законов от 25. 11. 2009 №266-фз, от 27. 12. 2009 №363-фз, от 28. 06. 2010 №123-фз,...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconО пожарной безопасности
ФЗ, от 14. 03. 2009 n 32-фз, от 19. 07. 2009 n 198-фз, от 09. 11. 2009 n 247-фз, от 25. 11. 2009 n 267-фз, от 23. 07. 2010 n 173-фз, от...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconАнализ воспитательной системы моусош №14 за 2010-2011 уч. Год
В 2010-2011 уч г перед участниками педпроцесса были поставлены цели и ряд задач
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconОтчет по итогам 2010-2011 учебного года Основной целью работы коллектива...
В 2010 2011 учебном году деятельность школы-интерната определялась Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о специальном...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconАнализ качества обучения за 2010 2011 учебный год
В муниципальном образовательном учреждении «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» в 2010 2011 учебном году в 11...
2010-2011 оқу жылдары жалпы білім беру пәндері бойынша iconАнализ работы шмо оо «Обществознание» в 2010 -2011 учебном год
В 2010-2011 учебном году наше мо в своей работе ставило ряд учебно-методических задач, а именно
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница